Mať vzťahy s ľuďmi, ktorí sa od vás líšia a mať vzdelanie, to sú dva kľúčové nástroje na vymanenie sa z chudoby… V priemere trvá tri generácie dostať sa z generačnej chudoby medzi vysokoškolsky vzdelaných ľudí…,“ vyjadrila sa v jednom z rozhovorov[1] Ruby Payne, ktorá celý svoj odborný život venuje štúdiu príčin chudoby.

Online mentoring Schopné deti si zaumienil budovať pre deti z rómskych osád, ktoré pochádzajú zväčša z veľmi chudobného prostredia (a mnohokrát ho „zdedili“ ako už x-tá generácia) spoľahlivé mosty, odolné voči akejkoľvek záťaži, po ktorých bezpečne prejdú do sveta, kde pánom ich dní už nebude chudoba so všetkými svojimi tienistými stránkami a obmedzeniami, ale bohatstvo mnohorakého druhu: osobnostné, vzdelanostné a v dôsledku toho i materiálne – stačí, ak na úrovni strednej triedy.

Mentoring a online mentoring nepochybne sú takýmto mostom.

Na jednej jeho strane stojí dieťa, ktoré by rado vykročilo na cestu za kvalitnejším životom. Nie takým, aký má denne pred očami vo svojom prostredí. Odhodlanie zmeniť svoju budúcnosť už naznačilo doterajšou prácou na sebe a v záujme svojho cieľa sa chce i ďalej učiť. Toto dieťa však treba zobrať za ruku a trpezlivo, priateľsky viesť.

Na druhej strane mosta stojí múdry dospelý, ústretový voči snom i podmienkam života dieťaťa, ktorý je ochotný vytvoriť si s ním vzťah. Aby mu ešte lepšie porozumel, pripravili sme podľa publikácie Mosty z chudoby, autorov Ruby Payne, Philippe DeVol, Terrie Dreussi Smith, zopár heslovitých poznámok o chudobe, ktoré azda pomôžu.

Chudoba je nedostatok zdrojov v živote jednotlivca.

 • hudoba je relatívna, záleží od toho, s kým sa porovnávame. Pokiaľ žijú všetci okolo nás v rovnakých podmienkach, koncept chudoby a bohatstva je vágny.
 • Chudoba sa vyskytuje vo všetkých krajinách, vo všetkých národoch.
 • Generačná a situačná chudoba nie je to isté.
 • Generačnú chudobu zažívajú tí jedinci a ich rodiny, ktorí žijú v chudobe dve a viac generácií.
 • Situačná chudoba je (zväčša prechodný) nedostatok zdrojov v dôsledku nepriaznivých udalostí, ako napr. strata zamestnania, choroba, úmrtie blízkeho človeka, rozvod a pod.
 • Jednotlivec si so sebou nesie skryté skryté pravidla spoločenskej triedy, v ktorej vyrastal. Aj keď sa príjem jednotlivca výrazne zvýši, naďalej si so sebou nesie mnoho pôvodných vzorcov myslenia, spoločenského správania alebo kognitívnych stratégií.
 • Školy, inštitúcie a firmy uplatňujú v každodennom kontakte so zamestnancami a študentmi normy a skryté pravidlá strednej spoločenskej triedy.
 • Rozdiely medzi spoločenskými triedami nie sú presne vymedzené.
 • Chudobných nemôžeme ospravedlňovať, ale ich ani obviňovať z nevedomosti. Ako profesionálni pracovníci alebo dobrovoľníci im máme im poskytnúť osvetu, podporu, pevný rámec a jasné očakávania.
 • Aby sa jednotlivec posunul z chudobnej triedy do strednej triedy, musí sa (aspoň dočasne) na úkor úspechu vzdať svojich osobných vzťahov.
 • Nesmieme obete chudoby viniť z toho, že sú chudobní. Ekonomické systémy sú pre väčšinu ľudí niečím, čo nedokážu ovplyvniť.
 • Existuje mnoho typov sociálnych dávok, ale len chudobným sa vyčíta to, že si ich nezaslúžia.
 • Nesmieme podporovať stereotypy a predsudky voči chudobným.
 • Aby boli naši klienti úspešní, musíme pochopiť ich vlastné skryté pravidlá a naučiť ich tie, vďaka ktorým sa im bude lepšie dariť v škole, v práci a v ich komunite.

Skryté pravidlá spoločenských tried

Prostredie, v ktorom bol človek vychovaný, ho učí skrytým  pravidlám, ako v takom prostredí prežiť. Skryté pravidlá sú nevypovedané signály, nevyslovená reč tela, ktoré ľudia používajú, aby im porozumeli tí, ktorí pochádzajú z toho istého prostredia. Všetky skryté pravidlá ovplyvňujú správanie.

 • Jedlo, strava – pre ľudí pochádzajúcich z chudoby je dôležité množstvo jedla, pre ľudí zo strednej triedy, pre ktorých je jedlo istotou, je dôležitá kvalita jedla.
 • Rodina – deti, ktoré vyrastajú v ekonomicky stabilnom prostredí  strednej triedy, môžu očakávať od svojich rodičov, že ich budú podporovať ekonomicky, finančne a sociálne. Deti v chudobných rodinách sú vychovávané štýlom tzv. prirodzeného plnenia. Podľa tohto vzoru sa deti obdaria láskou, prístreším a jedlom s očakávaním, že keď dospejú, budú prirodzene plniť rovnaké povinnosti voči svojim rodičom.
 • Hnacia sila – pre strednú triedu sú hnacími silami práca a úspech. Pre chudobných je to každodenné prežitie a vzťahy.
 • Peniaze – ľudia v strednej triedy peniaze sa snažia s peniazmi dobre hospodáriť, manažujú ich. Skryté pravidlo vzťahu k peniazom chudobných vraví minúť ich. Chudobní ľudia, ktorí vo vzťahu k peniazom neuplatňujú skryté pravidlá strednej triedy, veľmi rýchlo utratia aj nečakané veľké výhry.
 • Čas – ľudia zo strednej vrstvy majú dostatok zdrojov a stability, takže nemusia riešiť problémy dnešného dňa, ale môžu sa sústrediť na budúcnosť. V chudobe je zdrojov tak málo, že v centre pozornosti je dnešok, snaha o prežitie. Rozhodnutia sa robia podľa pocitov alebo prežívania v tejto chvíli.
 • Osud – ľudia v chudobe veria v osud a v to, že ho nemôžu ovplyvniť. Ľudia zo strednej triedy veria vo voľbu a v to, že dnešnými dobrými rozhodnutiami môžu ovplyvniť svoje šance v budúcnosti.
 • Majetok – pre strednú triedu sú majetkom veci (domy, autá, zariadenie, dovolenka). Pre chudobných ľudí sú „majetkom“ zvyčajne ľudia. Pojmy „moja žena“, „môj muž“ a „moje deti“ sa často myslia doslovne.
 • Osobnosť jednotlivca – v chudobe sú potešenie a zábava veľmi vysoko oceňované, zmysel pre humor je dôležitý. V strednej triede sú vysoko hodnotené úspechy, zisk majetku a istota.
 • Vzdelanie v chudobe má cenu ako čosi, čo je abstraktné a mimo reality. Pre strednú triedu je vzdelanie rozhodujúce pre postup na rebríčku úspechov, kariéry a zárobku.
 • Pohľad na svetchudoba vníma svet na lokálnej, miestnej úrovni. Stredná trieda vníma svet na národnej úrovni.
 • Jazyk – stredná trieda používa tzv. formálny register jazyka (správna syntax, široká slovná zásoby, správna výslovnosť), ktorý sa používa aj v škole, v inštitúciách, na pracoviskách. Chudobným ľuďom na prežitie a posilnenie vzťahov stačí neformálny register. Dostatočná je slovná zásoba 400 až 800 najpoužívanejších slov, ktoré sú podporené neverbálnou komunikáciou a schopnosťou porozumieť sociálnemu kontextu.

Zdroje

Obvykle sa o chudobe uvažuje len ako o nedostatku finančných zdrojov. Ľudia zo strednej triedy predpokladajú, že chudobní ľudia majú k dispozícii rovnaké zdroje. Keď chudobní zlyhávajú, veľmi rýchlo je ich konanie odsudzované bez toho, aby sme sa snažili pochopiť, ako hlboko ovplyvňuje ich rozhodovanie a konanie nedostatok niektorých z týchto deviatich zdrojov:

 • Finančné: Mať peniaze na nákup tovarov a služieb. Tento zdroj sa netýka len príjmov, ale aj výdavkov, sporenia a investícií. Ľudia, ktorí majú niekoľko zdrojov príjmu, majú peniaze alebo prístup k nim kedykoľvek ich potrebujú, môžu lepšie plánovať a kontrolovať impulzívnosť.
 • Emocionálne: Byť schopný ovládať sa a vybrať si svoje emocionálne reakcie, predovšetkým v nepríjemných situáciách, a neuchyľovať sa k sebadeštrukčnému správaniu. Ide o vnútorný zdroj, ktorý sa prejavuje vytrvalosťou, húževnatosťou a uskutočňovaním samotných volieb.
 • Mentálne: Mať duševné vlohy a nadobudnuté schopnosti (čítanie, písanie, počítanie) potrebné pre každodenný život.
 • Duchovné: Viera v prozreteľnosť a Boží plán.
 • Fyzické: Byť fyzicky zdravý a schopný pohybu.
 • Podporný systém: Mať priateľov, rodinu a ďalšie podporné externé zdroje, ktoré sú k dispozícii v prípade potreby.
 • Vzory správania: Byť v pravidelnom kontakte s vhodnými dospelými, ktorí sú dobrým pozitívnym vzorom správania a neuchyľujú sa k sebadeštrukčnému správaniu.
 • Znalosť skrytých pravidiel: Poznať  nevyslovené signály a znaky danej skupiny.
 • Techniky prekonávania ťažkostí: Byť schopný vnútornej reči (tzv. procedurálneho monológu) a vedieť premýšľať o veciach nielen v rovine konkrétnej, ale aj abstraktnej. Ide o schopnosť odosobniť sa od vlastného problému. 

Kniha  Mosty z chudoby vznikla na základe autorkinho poznania pomerov v Spojených štátoch. Jej myšlienky sú však platné aj na iné krajiny. Vrelo odporúčame prečítať si ju. Sú v nej odpovede na také otázky, o ktorých zvyčajne ani netušíme, že by stálo za to položiť si ich.

[1] http://www.konzervativizmus.sk/article.php?1934