Som tichý a dosť plachý štrnásťročný chlapec. Práve pre moju tichosť ma veľakrát podceňujú. Napriek tomu môj mentor hovorí, že som snaživý a chváli ma, že pravidelne prichádzam na stretnutia v komunitnom centre.

V mentorskom programe som sa naučil aj to, že nie je až také ťažké prihovoriť sa cudzím ľuďom. Dnes sa už dokážem bez väčších zábran stretnúť aj s ľuďmi mimo komunity.

Na vzdelávacie programy, ktoré máme v komunitnom centre ETP prichádzam rád a chodím aj na teenagerske stretnutia, ktoré organizuje Cirkevný zbor ECAV Rankovce.

Podľa môjho mentora som priateľský, zodpovedný, pracovitý a spoľahlivý.

Mojím snom je byť automechanikom. 

 

 

 

 

alexandra-malangoneNašiel som si mentora! Stala sa ním Alexandra Malangone

Je vedúcim expertom v oblasti problematiky obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike. Na Univerzite v Utrechte v Holandsku získala magisterský titul z medzinárodného a európskeho práva a na Univerzite v Pavii v Taliansku získala magisterský titul v obore medzinárodná spolupráca a rozvoj.

Má rozsiahle skúsenosti v tvorbe politík, príprave analýz, v monitorovaní naplňovania týchto politík, je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií a tréningových manuálov z oblasti identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, asistencie, reintegrácie detských obetí obchodovania s ľuďmi, maloletých cudzincov bez sprievodu, a pod. V rokoch 2009 – 2016 bola členkou monitorovacieho výboru Rady Európy, GRETA, ktorý vyhodnocuje implementáciu Dohovoru Rady Európy proti obchodovaniu s ľuďmi zo strany jednotlivých členských štátov- signatárov Dohovoru.

V minulosti pracovala pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE) vo Viedni ako výkonná asistentka Špeciálnej splnomocnenkyne a ako koordinátorka pre oblasť obchodovania s ľuďmi, ďalej zastávala pozíciu vedúcej kancelárie Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNDOC) v Bratislave ,ako aj vykonávala ďalšiu poradenskú činnosť pre medzinárodné organizácie.

Od r. 2012 je zamestnankyňou Ligy za ľudské práva, kde pracuje ako právnička, a venuje sa právnej pomoci maloletým cudzincom bez sprievodu, monitorovaniu zaistenia, pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, právnej pomoci cudzincom a vzdelávaniu študentov Policajnej akadémie v otázkach migrácie a integrácie cudzincov.

Je členkou Expertnej skupiny pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi na Ministerstve vnútra SR, a členkou Výkonnej rady Koalície pre deti Slovensko.