Týmto udeľujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas OZ ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, so sídlom Košice, Zemplínska 15/A, PSČ: 040 01, IČO: 31751245, zapísanej na Ministerstve vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-12821-6 (ďalej len ako prevádzkovateľ), na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými údajmi o mojej osobe v poskytnutom rozsahu: meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa, podobizne, obrazové a video snímky týkajúce sa mojej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V prípade ak dobrovoľne poskytnem prevádzkovateľovi osobné údaje nad rozsah špecifikovaný vyššie, poskytnutím týchto ďalších osobných údajov prevádzkovateľovi udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas na ich spracovanie. Ide najmä o tieto druhy osobných údajov: iná korešpondenčná adresa alebo iné kontaktné údaje, údaje o zamestnaní, vzdelaní (dosiahnuté vzdelanie, adresa školy), údaje uvedené v žiadosti, životopise, osobnom dotazníku, osobnom pohovore atď.

Prehlasujem, že som svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia a slobodnej a vážnej vôle, bez nátlaku.

Účel spracovania osobných údajov:

Som uzrozumený s tým, že moje osobné údaje v rozsahu, v akom som ich prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol, budú použité v súlade s cieľom Mentorského programu Schopné deti: podporovať záujem o vzdelávanie a sociálne začlenenie chránenca využitím všetkých dostupných nástrojov a aktivít ponúkaných Mentorským programom.

Bol som vopred oboznámený s podmienkami a pravidlami Mentorského programu a vyjadrujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu, v akom som ich poskytol prevádzkovateľovi, boli poskytnuté partnerom a donorom prevádzkovateľa.

Doba spracúvania osobných údajov:

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na dobu trvania mediálnej kampane a Mentorského programu Schopné deti prevádzkovateľa a doby nevyhnutnej na ich následnú archiváciu v súlade so zmluvnými záväzkami prevádzkovateľa a donora/sponzora Mentorského programu Schopné deti odo dňa udelenia tohto súhlasu. Bol som poučený o skutočnosti, že prevádzkovateľa môžem kedykoľvek požiadať o zmenu rozsahu spracúvaných osobných údajov o mojej osobe a rovnako môžem kedykoľvek písomným prejavom vôle adresovaným prevádzkovateľovi požiadať o vymazanie spracúvaných osobných údajov o mojej osobe. Rovnako som bol poučený o tom, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek písomne odvolať. Prevádzkovateľ ma poučil, že po uplynutí doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, budú moje osobné údaje prevádzkovateľom zlikvidované v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Poučenie o právach:

Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som poskytol sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a v prípade, že dôjde k ich zmenám, zaväzujem sa ich oznámiť prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Na záver vyhlasujem, že pred udelením súhlasu som bol o svojich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov prevádzkovateľom dostatočne poučený, najmä podľa ustanovenia § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä, ale nielen o práve vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje prevádzkovateľom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu, alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžem požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušenia zákona, h) blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe tohto súhlasu, vrátane poučenia o mojom práve podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v prípade ak mám podozrenie, že moje osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Pridaj komentár